Koszyk (0)
Do zapłaty: 0,00zł

Regulamin sklepu

§ 1 NAJWAŻNIEJSZE DEFINICJE

 • Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego
 • Sklep internetowy - sklep Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: www.grodart.pl
 • Sprzedawca/Usługodawca – GrodArt Tomasz Grodecki z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 3/9, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, NIP: 888-306-15-17, REGON: 386122936
 • Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Czas realizacji zamówienia - czas biegnący od momentu złożenia zamówienia, w przypadku wyboru płatności za pobraniem, bądź od momentu wpływu płatności na rachunek bankowy Sprzedawcy do momentu dostarczenia przesyłki do Kupującego
 • Kupujący/Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę
 • Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą
 • Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający złożenie zamówienia
 • Formularz kontaktowy – dostępny w Sklepie internetowym formularz służący ułatwieniu kontaktu Kupującego ze Sprzedającym
 • Umowa – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim
 • Produkt - dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Wszystkie słowa i wyrażenia zastosowane w niniejszym dokumencie, a rozpoczynające się wielką literą mają znaczenie nadane im w niniejszym Regulaminie.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo wyłącznie do przedsiębiorców.
 3. Sklep internetowy www.grodart.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się ogólnie przysługujących mu praw, w tym m.in. przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. oraz w Kodeksie Cywilnym ze zmianami. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupujących przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Kupującego.
 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu i jednocześnie właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.grodart.pl jest Tomasz Grodecki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GrodArt Tomasz Grodecki z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 3/9, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, adres e-mail: kontakt@grodart.pl, numer telefonu: +48 516 791 186. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności dostępnej TUTAJ.
 5. Wszelkie treści zamieszczone na stronie www.grodart.pl (logo, teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk oraz dalsze rozpowszechnianie w całości, bądź w części. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.
 6. Usługobiorca, korzystając ze strony sklepu, zobowiązuje się do niepodawania fałszywych danych osobowych, jak również danych osobowych innej osoby bez jej pozwolenia oraz do niepodawania adresu e-mail, którego nie jest właścicielem. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

§ 3 USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. W Sklepie internetowym dostępne są następujące usługi elektroniczne: Formularz zamówienia, Formularz kontaktowy oraz Newsletter.
  1. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Kupującego pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie internetowym. Złożenie zamówienia następuje po wykonaniu kolejno czterech kroków:
   1. wybrane do kupienia Produkty (łącznie z doborem rozmiaru bądź koloru w sytuacji, gdy taka opcja jest dostępna) należy dodać do elektronicznego koszyka, następnie wybrać sposób dostawy po czym nacisnąć pole „KUPUJĘ”
   2. Kupujący zostaje przekierowany do Formularza zamówienia, który należy wypełnić wg podanego przykładu. Konieczne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres, w tym ulica (jeśli nie ma to nazwa miejscowości), numer domu/lokalu, kod pocztowy i miejscowość, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego. Kupujący może dodatkowo napisać wiadomość do Sprzedającego. W przypadku klientów niebędących Konsumentami, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP
   3. Następnie Kupujący jest proszony o:
    1. potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu sklepu oraz złożenie oświadczenia o zaakceptowaniu jego treści
    2. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez sklep grodart.pl zgodnie z Polityką prywatności
    3. wyrażenie chęci zapisania się do darmowej usługi Newsletter (pole nieobowiązkowe) poprzez zaznaczenie wybranych pól wyboru (checkboxów)
    Ważne: Wypełnienie i zaznaczenie przez Kupującego wszystkich pól opatrzonych symbolem * jest niezbędne do umożliwienia wysłania Formularza zamówienia oraz zawarcia umowy sprzedaży
   4. Potwierdzenie chęci złożenia zamówienia następuje w momencie naciśnięcia/kliknięcia w Formularzu zamówienia przycisku „WYŚLIJ” – do tego momentu istnieje możliwość modyfikacji wprowadzanych danych i zawartości koszyka
  2. Formularz kontaktowy – Formularz kontaktowy pełni funkcję ułatwionej formy nawiązania kontaktu użytkownika ze Sprzedawcą, tj. bezpośrednio przez stronę Sklepu internetowego, w sprawach związanych z produktami i usługami dostępnymi na stronie. Usługobiorca może skorzystać z Formularza kontaktowego poprzez:
   1. podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail, na który ma zostać przesłana odpowiedź Usługodawcy, opcjonalnie również numeru telefonu w przypadku preferowanego kontaktu telefonicznego
   2. złożenie oświadczenia o zapoznaniu się i zaakceptowaniu treści Regulaminu sklepu
   3. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez sklep grodart.pl
   W ramach dwuetapowej weryfikacji Usługobiorca zostanie dodatkowo poproszony o potwierdzenie zgody na otrzymywanie Newslettera w odrębnej wiadomości e-mail. Usługa elektroniczna Newsletter świadczona jest z częstotliwością nie większą niż dwa razy w miesiącu przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@grodart.pl lub też pisemnie na adres: ul. Sienkiewicza 3/9, 47-200 Kędzierzyn-Koźle.
 2. Wszystkie usługi elektroniczne są nieodpłatne i dostępne dla Usługobiorców na czas nieoznaczony.
 3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z usług udostępnionych przez Sprzedawcę zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami, w tym również do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

§ 4 ZAWIERANIE UMOWY ZAKUPU-SPRZEDAŻY I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Zawarcie umowy sprzedaży między Kupującym, a Sprzedawcą następuje w momencie złożenia przez Kupującego zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z §3 ust. 1 pkt a. Regulaminu
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i jest kwotą brutto. Informacja o kosztach dostawy znajduje w §6 ust. 3 i 4 Regulaminu oraz w korespondencji przesłanej przez Sprzedawcę z informacją potwierdzającą złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży.
 3. Procedura zawarcia umowy zakupu-sprzedaży za pomocą Formularza zamówienia przebiega w dwóch krokach:
  1. Zawarcie umowy sprzedaży między Kupującym, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Kupującego zamówienia w sklepie internetowym zgodnie z §3 ust. 1 pkt a. Regulaminu, równoznacznego z ofertą zawarcia umowy zakupu-sprzedaży wybranych na warunkach wskazanych przez niego w zamówieniu.
  2. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje poprzez przyjęcie tej oferty przez Sprzedawcę Potwierdzenie przyjęcia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na podany w Formularzu zamówienia adres poczty elektronicznej Kupującego. Wiadomość zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia z wyszczególnieniem zakupionych Produktów, informacją o formie płatności oraz sposobie i kosztach wysyłki. Z chwilą otrzymania przez Kupującego powyższej wiadomości, zostaje zawarta umowa zakupu-sprzedaży między Kupującym, a Sprzedawcą
 4. W przypadku zamówień specjalnych (realizowanych za dopłatą) wymagających uprzedniej konsultacji, procedura zawarcia umowy zakupu-sprzedaży jest następująca:
  1. klient proszony jest najpierw o skontaktowanie się ze Sprzedawcą poprzez Formularz kontaktowy lub wysłanie wiadomości e-mail na: kontakt@grodart.pl, w celu zwrócenia się z zapytaniem o możliwość dokonania zmian w wybranym Produkcie dostępnym na stronie sklepu w interesującym go zakresie
  2. Sprzedawca bez zbędnej zwłoki (najpóźniej w następnym dniu roboczym) skontaktuje się z Kupującym mailowo, przedstawiając ofertę ze szczegółami dotyczącymi możliwości modyfikacji projektu oraz informację o wysokości dopłaty do ceny standardowej, przesyłając jednocześnie wzór formularza do uzupełnienia danych Kupującego, w celu zawarcia umowy zakupu-sprzedaży
  3. Potwierdzenie złożenia zamówienia następuje w momencie wysłania przez Kupującego wiadomości e-mail do Sprzedawcy z:
   1. informacją o akceptacji projektu
   2. uzupełnionym formularzem zawierającym dane osobowe w zakresie wymienionym w §3 ust. 1 pkt a II oraz informacje o wybranym sposobie zapłaty i odbioru zamówienia
   3. oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią Regulaminu sklepu i akceptacji jego treści, a także wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sklep internetowy zgodnie załączoną Polityką prywatności
  4. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie poprzez przesłanie zwrotnej wiadomości e-mail. Wiadomość zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia z wyszczególnieniem zakupionych Produktów, kosztów wysyłki oraz wybranej przez Kupującego formie płatności i odbioru zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Kupującego powyższej wiadomości e-mail, zostaje zawarta umowa zakupu-sprzedaży między Kupującym, a Sprzedawcą
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu informacji o przedmiocie zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail, o której mowa w §4 ust. 3b i 4d Regulaminu.
 6. Po złożeniu zamówienia nie ma możliwości jego modyfikacji w części lub w całości. Kupujący może natomiast anulować zamówienie i złożyć je na nowo o ile jego status na to pozwala (nie można anulować zamówienia, które jest już pakowane albo zostało wysłane).
 7. Aby anulować złożone zamówienie należy przesłać stosowną dyspozycję na adres e-mail kontakt@grodart.pl lub poprzez Formularz kontaktowy podając w treści wiadomości numer zamówienia. O realizacji dyspozycji Kupujący zostanie poinformowany za pośrednictwem skrzynki e-mail. Jeżeli zamówienie, które Kupujący zamierza anulować jest już opłacone, należy dodatkowo podać numer konta zamawiającego, na które Sprzedawca ma zwrócić pieniądze.

§ 5 SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

 1. Możliwe są następujące sposoby płatności:
  1. płatność przelewem (przedpłata) – wpłata na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedawcę w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia. Przelew można zrealizować za pośrednictwem bankowości internetowej, na poczcie lub w banku. W przypadku wyboru tej formy płatności czas realizacji zamówienia rozpoczyna się dopiero w momencie wpływu na rachunek bankowy Sprzedawcy całości należności
  2. płatność za pobraniem – płatność realizowana wyłącznie gotówką, uiszczana kurierowi przy odbiorze przesyłki. Należy pamiętać, by przygotować odliczoną kwotę – ułatwi to realizację dostawy
 2. Termin płatności:
  1. w przypadku wyboru płatności przelewem tradycyjnym, Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia. Po upływie tego terminu umowa ulega rozwiązaniu, a zamówienie zostaje anulowane
  2. w przypadku wyboru płatności za pobraniem, Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności w momencie odbioru przesyłki
 3. Informacja dotycząca sposobów oraz wymagalnego terminu płatności zostanie również przesłana w wiadomości do Kupującego wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.

§ 6 KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

 1. Dostawa Produktów dostępna jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
  1. Pocztex Kurier 48/ Pocztex Kurier 48 za pobraniem
  2. przesyłka kurierska / przesyłka kurierska za pobraniem
  3. odbiór osobisty w siedzibie firmy – wyłącznie po dokonaniu przedpłaty i wcześniejszym telefonicznym umówieniu się (tel.: +48 516 791 186)
 3. Dostawa zamówienia do Kupującego jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport i usługi pocztowe/kurierskie) w zależności od wagi, gabarytu i wybranej formy zapłaty, są następujące:
  1. Pocztex Kurier 48 – przy wadze do 5kg / 13,00zł
  2. Pocztex Kurier 48 za pobraniem – przy wadze do 5kg / 18,00zł
  3. kurier DPD – przy wadze powyżej 5kg / 19,00zł
  4. kurier DPD za pobraniem – przy wadze powyżej 5kg / 24,00zł
 4. Przy zamówieniu powyżej 400,00 zł Sprzedawca zapewnia DARMOWĄ wysyłkę na terenie całej Polski. Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z wysyłką tego zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie w tym przypadku prawo samodzielnego wyboru przewoźnika wykonującego usługę kurierską.
 5. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży hurtowej i przysługuje mu prawo do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk określonego Produktu lub kategorii Produktów objętej jednym zamówieniem.
 6. Dostawy Produktu do Kupującego realizowane są w terminie:
  1. do 12 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu został podany krótszy termin. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 12 dni roboczych
  2. przy zamawianiu kilku sztuk Produktu z kategorii Obrazy 3D, czas realizacji zamówienia może się wydłużyć. Dostępność podawana na stronie w zakładce ”Więcej informacji” dotyczy jednej sztuki danego Produktu. Chcąc dokonać większego zamówienia i otrzymać informację o szacowanym czasie realizacji dostawy, zachęcamy do kontaktu mailowego: kontakt@grodart.pl, poprzez Formularz kontaktowy dostępny na stronie lub telefonicznie pod numer: +48 516 791 186
 7. Początek biegu terminu dostawy zamówienia do Kupującego rozpoczyna się:
  1. w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy
  2. w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia umowy sprzedaży
 8. Sprzedawca, w dniu przekazania kurierowi paczki wysyła Kupującemu powiadomienie o skompletowaniu i nadaniu zamówienia przewoźnikowi wraz z numerem listu przewozowego. W przypadku braku numeru prosimy o kontakt telefoniczny (ważne: funkcja śledzenia zamówienia nie jest aktywna od razu, może upłynąć do 24h od wysłania przesyłki z magazynu do momentu ukazania się pierwszego komunikatu).
 9. Firma kurierska będzie informowała o przebiegu dostawy w formie SMS i/lub mailowo wraz z powiadomieniem o planowanym przedziale godzinowym na sfinalizowanie dostawy. Wymagane jest więc dokładne sprawdzenie poprawności wpisanego adresu e-mail oraz numeru telefonu przy składaniu zamówienia i kontrolnie w wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia przez Sprzedawcę.
 10. Sfinalizowaniem umowy jest przekazanie przez Sprzedającego dokumentu sprzedaży Kupującemu w formie:
  1. papierowej, dołączonej do przesyłki – w przypadku, gdy Kupujący dokonał przedpłaty
  2. elektronicznej, przesłanej na adres e-mail w dniu uiszczenia zapłaty – w przypadku przesyłki pobraniowej
  Sprzedający jest zwolniony podmiotowo z podatku od towarów i usług, w związku z tym kwoty na dokumentach sprzedaży podawane są w wartości brutto.

§ 7 REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (m.in. w art. 556-576 Kodeksu). Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w przypadku stwierdzenia wad fizycznych trwa dwa lata.
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Kupującemu Produkt bez wad. Wada fizyczna określa niezgodność sprzedanej rzeczy z umową. Niezgodność ta występuje w szczególności, gdy towar:
  1. nie ma właściwości, które powinien mieć ze względu na okoliczności lub swoje przeznaczenie
  2. nie ma właściwości, które, zgodnie z zapewnieniem Sprzedającego w postaci wzoru (zdjęcia), powinien mieć
  3. nie może zostać wykorzystany w celu, o którym Sprzedawca poinformował Klienta w trakcie zawierania umowy
  4. został wydany w stanie niekompletnym
 3. Sprzedawca zaznacza, że przedmioty wykonane z drewna cechuje niejednorodność. Zróżnicowana struktura drewna, delikatne pęknięcia, sęki są cechami typowymi dla drewna. Ponadto, widoczna na prezentowanych zdjęciach kolorystyka może nieznacznie odbiegać od oryginalnej (co spowodowane jest różnymi rodzajami matryc monitorów i zastosowanymi w nich ustawieniami). Różnice te nie mają jednak wpływu na właściwości i przeznaczenie danego Produktu, stąd nie mogą być traktowane jako wada fizyczna lub prawna.
 4. Reklamacja może zostać złożona przez Kupującego na dwa sposoby:
  1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@grodart.pl
  2. pisemnie na adres: GrodArt Tomasz Grodecki, ul. Sienkiewicza 3/9, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
 5. W opisie reklamacji zaleca się podanie przez Kupującego szczegółowych danych oraz okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności:
  1. nazwy reklamowanego Przedmiotu oraz rodzaju zaistniałej wady
  2. skanu lub kserokopii dowodu zakupu – w zależności od sposobu składania reklamacji
  3. wyboru sposobu rozstrzygnięcia procedury reklamacyjnej, tj. żądania doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży / wymiany rzeczy na nową / żądania obniżenia ceny / odstąpienia od Umowy Sprzedaży i żądania zwrotu pieniędzy
  4. danych kontaktowych składającego reklamację
 6. Wymogi podane punkcie 5. powyżej mają jedynie formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji, jednak przyspieszą jej rozpatrzenie.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Kupującego. Jeżeli Kupujący zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania po upływie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.
 8. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi nie obowiązuje, jeśli Kupujący został poinformowany o istniejącej wadzie Produktu w trakcie zawierania umowy.
 9. Reklamacja nie zostaje również przyjęta w przypadku niewłaściwego użytkowania Produktu przez Kupującego.

§ 8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Kupujący będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu odbioru zamówienia odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w §8 ust. 8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy przed jego upływem wysłać podpisane oświadczenie o odstąpieniu od umowy w jednej z poniższych form:
  1. elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@grodart.pl
  2. pisemnej, przesłanej pocztą tradycyjną na adres: GrodArt Tomasz Grodecki, ul. Sienkiewicza 3/9, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
 2. Dla ułatwienia wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (zgodny z Załącznikiem nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta) dostępny jest w TUTAJ, jako Załącznik nr 1 Regulaminu. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
  1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy lub części
  2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy
 4. W przypadku złożenia przez konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym przesłał formularz odstąpienia od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem pod adres: ul. Sienkiewicza 3/9, 47-200 Kędzierzyn-Koźle.
 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności z wyłączeniem pokrycia ewentualnych kosztów dodatkowych wymienionych w §8 ust. 8 Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili przyjęcia Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
  1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów
  2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu
 9. Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

§ 9 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, by ewentualne spory rozwiązywać polubownie. Jeśli okażą się one niewystarczające, Kupujący będący konsumentem posiada możliwość skorzystania z następujących (przykładowych) pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/)
  2. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę)
  3. pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Porady udzielane są m.in. przez:
   1. Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707
   2. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl
 2. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń określa ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

§ 10 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Kupującego/ Usługobiorcę nie będącego Konsumentem, dalej zwanego również „Przedsiębiorcą”.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Przedsiębiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Przedsiębiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. W przypadku Kupującego nie będącego konsumentem, Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi, korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowego uszkodzenia przechodzą na Przedsiębiorcę. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w dostawie przesyłki.
 5. W razie przesłania Produktu za pośrednictwem przewoźnika, Przedsiębiorca obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Kupującego nie będącego konsumentem zostaje wyłączona do czasu wejścia w życie ewentualnych przepisów nowelizujących obecnie obowiązujące.
 7. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Przedsiębiorcy tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych w stosunku do niego korzyści.
 8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zakupu-sprzedaży zawierane są poprzez Sklep internetowy w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 4. Zamieszczone w Sklepie internetowym zdjęcia oraz opisy Produktów wraz z oznaczeniem ich ceny i parametrów technicznych, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu przepisu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 5. Wszelkie spory między stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w tym za pośrednictwem mediacji, mogą być one poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. 2014 poz. 827.) i inne właściwe.

Formularz zamówienia

Wypełnij poniższy formularz
w celu sfinalizowania zakupów
lub zadaj nam pytanie
wybierając formularz kontaktowy

Dodaj przedmioty do koszyka, żeby kontynuować.

Formularz kontaktowy

Masz pytania, potrzebujesz pomocy?
Wypełnij poniższy Formularz
lub zadaj nam pytanie: kontakt@grodart.pl

Ta strona używa plików cookies, zapewniających jej lepszą funkcjonalność. Korzystanie z niej bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na umieszczanie cookies na Twoim urządzeniu. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.